Tags

, , ,


Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, cu sediul în municipiul
Câmpina, Bulevardul Carol I, nr. 145, judeţul Prahova, organizează în perioada 10 – 21
ianuarie 2019, concurs de admitere sesiunea ianuarie 2019 pentru un număr de 1300
locuri, din care 30 pentru romi şi 10 pentru alte minorităţi.

Notă: Locurile la instituţiile de învăţământ care formează personal pentru M.A.I sunt
comune pentru femei şi bărbaţi.
DEPUNEREA CANDIDATURII
Recrutarea pentru admiterea în unitatea de învăţământ se realizează potrivit
reglementărilor în vigoare, în raport de domiciliul/reşedinţa candidatului înscris/ă în
cartea de identitate potrivit organizării administrativ-teritoriale.
Data limită pentru depunerea cererii de înscriere este 23 noiembrie 2018, pentru
sesiunea ianuarie 2019.
Pentru detalii privind recrutarea, vă rugăm să vă adresaţi structurilor de
resurse umane din cadrul Inspectoratelor Judeţene de Poliţie / Direcţiei Generale de
Poliţie a Municipiului Bucureşti.

CONDIŢII ŞI CRITERII SPECIFICE PRIVIND RECRUTAREA CANDIDAŢILOR
Pentru a participa la concursul de admitere sesiunea ianuarie 2019, candidaţii
trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii legale şi criterii specifice de
recrutare:
I. Condiţiile legale de recrutare a candidaţilor:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic. Îndeplinirea acestei
condiţii se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o
examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.
În cazul în care se constată neîndeplinirea condiţiei, procedura de recrutare încetează pentru
candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în
care participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de
poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul
individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, a

Candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de
bacalaureat sau echivalentă acesteia, au obligaţia de a prezenta la înscriere, dovada
echivalării acestor studii de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a
Diplomelor, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, în condiţiile legii.
DEPUNEREA CERERILOR DE ÎNSCRIERE
ŞI CONSTITUIREA FIŞEI MEDICALE

Cererile de înscriere ale candidaţilor pentru concursul de admitere, sesiunea ianuarie
2019, se depun la unităţile de recrutare, respectiv Serviciul Resurse Umane din cadrul
Inspectoratelor Judeţene de Poliţie / Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului
Bucureşti pe raza cărora domiciliază, până la data de 23 noiembrie 2018.

Examinarea medicală a candidaţilor se realizează în baza planificării făcute de
Serviciul Resurse Umane, la Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu
sau Cabinetul Medical al inspectoratului județean de politie pe raza căruia domiciliază
şi constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate, în conformitate cu baremele medicale şi dispoziţiile în vigoare.

În vederea participării la concursul de admitere, candidaţii susţin evaluarea
psihologică şi examinarea medicală, potrivit prevederilor legale în vigoare.
DOSARUL DE RECRUTARE A CANDIDAŢILOR PENTRU CONCURSUL DE
ADMITERE, SE CONSTITUIE DIN URMĂTOARELE ACTE ŞI DOCUMENTE:
a) cererea de înscriere, înregistrată la secretariatul unității cu atribuţii de
recrutare;
b) copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite,
ale foii matricole sau ale adeverinţei care atestă promovarea examenului de bacalaureat
pentru candidaţii care au absolvit în anul în curs, precum şi documente care atestă absolvirea
altor studii. Acestea vor fi prezentate de candidați însoțite de original spre a fi certificate
pentru conformitate și semnate atât de persoana care efectuează recrutarea, cât și de
candidați, păstrându-se la dosar doar copiile. Documentele pot fi depuse și în copie
legalizată, situație în care certificarea pentru conformitate nu se mai realizează.
c) copii ale următoarelor documente: act de identitate şi certificat de naştere
pentru candidat, livret militar, certificat de căsătorie, certificat de naştere soţ/soţie şi fiecare
copil, precum şi ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă, carnet de muncă şi/sau
alte acte doveditoare emise de angajator, potrivit prevederilor legale în vigoare, dacă este
cazul;
d) curriculum vitae – Europass (CV), autobiografia (întocmită conform
îndrumarului) şi tabelul nominal cu rudele şi soţul/soţia candidatului;
e) cazierul judiciar al candidatului;
f) avizul psihologic sau nota compartimentului de resurse umane/personal, în
cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bază de tabel nominal;
g) fişa medicală tip de încadrare în MAI;
h) două fotografii 9/12 și trei fotografii 3×4 cm, color;
i) declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare.

Relaţii suplimentare referitoare la organizarea şi desfăşurarea concursului se pot
obţine la Serviciul Management Resurse Umane din cadrul Şcolii de Agenţi de Poliţie
„Vasile Lascăr” Câmpina, telefon 0244/336251 sau 336252 interior 22932, 22933, 22934,
22995 de luni până vineri între orele 07:30-15:30.